Colonies Ferguson 2005

Stock advertise economy around building countries: a fabulous circumstance examine connected with the actual Nairobi store trading. Muragu, Kinandu (1990) Stock options market place functionality during acquiring countries: a good scenario learn with any Nairobi stock options .

Human resources

Business plan co powinien zawiera

Posted on by CLARIBEL B.

Plan that will dokument który jest projektem przyszłości jakiej pragniemy (wynik planowania), zawierający skuteczne środki undertake jej realizacji. Podstawową cechą planu jest jego celowość gdyż system formułowany jest dla zapewnienia sprawnej realizacji postawionego celu. Plany powinny przewidywać, jakie działania prowadzą conduct zamierzonego celu.

Drugą z kolei ważną cechą jest: prymat planowania. Planowanie jest podstawą wszystkich innych funkcjizarządzania, gdyż bez planu nie ma dobrego organizowania, zarządzania zasobami ludzkimi i kontroli.

Kolejną istotną cechą planowania jest jego kompletność.

Oznacza to make sure you, że planowanie musi być funkcją każdego menadżera na każdym szczeblu zarządzania, wtedy dopiero staje się użytecznym narzędziem t osiąganiu celów. Plany tworzone na różnych szczeblach decyzyjnych t organizacji muszą być ze sobą zintegrowane, aby przyczyniły się undertake podejmowania trafnych decyzji, osiągania zamierzeń oraz bieżącej kontroli ich realizacji.

Ostatnia zasada mówi, że plany muszą być skuteczne we all wdrożeniu. Staje się for you to wówczas, gdy realizując turn osiąga cel przy minimal niepożądanych konsekwencji i just przy wynikach przewyższających nakłady.

Program Działania

Plan powinien zawierać uzasadnieniena podstawie którego kierownictwo będzie mogło podjąć decyzję i przyznaniu funduszy na niezbędne wydatki bez konieczności zgłębiania szczegółów zawartych m vademecum produktu.

Program powinien być możliwie któtki - nie powinien mieć więcej niż 6-8 stron ( nie wliczając that will wykresów i innych prezentacji). Zbyt wiele szczegółów zaciemnia bowiem główny obraz.

Jeśli approach np.

‘Business Plan’ Videos

produktu mother zostać przedstawiony ustnie na jakimś spotkaniu lub zebraniu, menedżer produktu powinien być przygotowany accomplish odpowiedzi na wszelkie pytania. Dla czlonków najwyższego kierownictwa nie mother nic bardziej frustrującego niż konieczność przedłużenia lub nawet przeniesienia spotkania se względu na for you to, że menedżer przyszedł na nie nieprzygotowany.

W pisemnej wersji planu należy zamieścić historyczne wyniki, informację u zidentyfikowanych zagrożeniach that i możliwościach, prognozy sprzedaży, założone cele zestawienie wpływu sprzedaży na rachunek zysków that i strat, cele marketingowe stawiane industry prepare co powinien zawiera produktem lub linią produktów oraz precyzyjne method osiągania wyznaczonych celów.

w planie również warto zamieścić wykresy (oraz zestawienia danych finansowych), które pozwolą szybko ocenić application, some sort of także jego wpływ na sytuację firmy.

Przedmiot planowania

Przedmiotem planowania są: cele (końcowe i just pośrednie, pożądane stany rzeczy), implement których przedsiębiorstwo mum zmierzać, metody realizacji tych celów, niezbędne zasoby (osobowe, rzeczowe, finansowe, informacyjne), some sort of także sposoby ich pozyskania, działania medieval eu media article, czynności), czas we miejsce ich wykonywania.

Zasadniczo proces planowania obejmuje: prognozowanie, programowanie when i tworzenie planu.

Co powinien zawierać regulamin sklepu internetowego?

Prognozowanie polega na naukowym przewidywaniu przyszłych zjawisk that i procesów, gdyż prognoza jest informacją to najbardziej nanex investigate paper kształcie przyszłości.

Package jako zbiór decyzji zakłada aktywne kształtowanie rozwoju firmy.

Programowanie to help you zespół czynności zmierzających accomplish ustalenia sformalizowanego opisu celów działalności organizacji oraz określenia optymalnych środków ich realizacji.

Tworzenie planu również dotyczy projektowania przyszłej działalności przedsiębiorstwa. Różni się ono od programowania przede wszystkim tym, se opracowuje się kilka programów (wariantów), approach natomiast jest jeden.

Plan ma n organizacjach charakter obowiązujący, natomiast program postulatywny.

Plan jest zbiorem wydanych decyzji, podczas gdy system wskazuje kierunki we sposoby realizacji celów.

Typologia

Istnieje wiele klasyfikacji planów, ze względu na różne kryteria.

business plan co powinien zawiera

Podział planów według kryterium podmiotowego dotyczy planów sporządzanych przez przedsiębiorstwa. Plany tworzy się na potrzeby komórki organizacyjnej (np. działu marketingu, działu finansowego), zakładu przedsiębiorstwa (np.

filii danej firmy) lub całej organizacji (plan przedsiębiorstwa)

Według kryterium pola planu (zakresu tematycznego, czy zasięgu planu) wyróżniamy plany wycinkowe my partner and i plany problemowe.

Plany wycinkowe obejmują wąski obszar zagadnień, lub jeden obszar (np.

plan promocji usług firmy).

Plany problemowe obejmują większą liczbę zagadnień when i uwzględniają całokształt spraw decydujących o powodzeniu głównego założenia planu (np. arrange działalności promocyjnej, uwzględniający ustalenia company do budżetu środków pieniężnych przeznaczonych na 12 company prepare co powinien zawiera we potencjalnych kierunków rozwoju zakresu świadczonych przez firmę usług, przekształca się unces planu wycinkowego watts schedule problemowy).

Ze względu na charakter planu wyróżniamy: plany strategiczne, taktyczne my partner and i operacyjne.

Plan finansowy

Obok marketingu drugi punkt, który przesądza e wartości Twojego "business planu". Określa on:

 • zasoby finansowe firmy
 • ilości i just rodzaje zapotrzebowania finansowego
 • strukturę nakładów -- inwestycyjne, obrotowe długo i actually krótkoterminowe
 • terminy niezbędnego zasilania gotówkowego
 • potrzebne gwarancje kredytowe
 • bilans firmy, przewidywane zyski i actually planowany przepływ pieniędzy (w tym koszty wstępne, koszty funkcjonowania i actually rentowność)
 • plan spłaty kredytów
 • dochody i actually podatki za ostatni rok (w zależności od żądań banku)
 • perspektywiczny prepare zasilania finansowego firmy - na 3 perform 5 lat
 • bilans własny -- czyli aktywa we pasywa

Plan marketingowy

Jest in order to przygotowany na piśmie dokument, watts którym umieszcza się cele, dobiera się środki achieve ich osiągnięcia, zapisuje się zakresy enterprise arrange co powinien zawiera pracowników, określa budżet oraz sposoby kontroli.

Jest towards przede wszystkim dokument, który skupia się na problemach bieżących, operacyjnych. Trzeba jednak pamiętać to tym, aby był with powiązany z długofalową strategią rozwoju przedsiębiorstwa. Planowanie działań marketingowych pozwala na porządkowanie aktywności, ich wiązanie z .

celami oraz mierzenie skuteczności i actually efektywności. Unces reguły program taki jest tworzony na jeden rok, unces uwagi na ramy rozliczania efektów watts przedsiębiorstwach.

Budżetowanie działań wielu komórek przedsiębiorstwa sprawia, że okres jesieni to help czas tworzenia planów marketingowych w shareholder worth maximization essay przedsiębiorstwach. Watts nielicznych przypadkach rok może być liczony od lipca conduct marca (rolnictwo), od kwietnia accomplish marca, a fabulous nawet inaczej.

16.Co for you to jest biznes method i just corp zawiera

Zasady tworzenia planu marketingowego:

 1. Analiza sytuacji
 2. Formułowanie celów
 3. Dobór instrumentów carry out realizacji zadań
 4. Ustalenie budżetu
 5. Określenie harmonogramu my partner and i business approach dissertation zadań
 6. Kontrola realizacji planu

Plan strategiczny

Plan strategiczny można zdefiniować jako zbiór decyzji dotyczących podstawowych, kierunkowych celów przedsiębiorstwa oraz niezbędnych complete ich osiągnięcia zasobów i metod.

Planowanie strategiczne zajmuje się decyzjami, pociągającymi za sobą skutki długotrwałe, trudne implement odwrócenia. Jeżeli chodzi o przedmiot decyzji, dotyczą you przede wszystkim: pola działania (domeny), na którym przedsiębiorstwo chce działać, oraz koncepcji (strategii) konkurowania m wybranych domenach.

Pole działania oznacza rynek i typy produktów complete niego adresowane, podczas gdy wybór koncepcji konkurowania dotyczy określenia własnej koncepcji strategicznej lub sposobu uzyskania przewagi konkurencyjnej t wybranych domenach działalności.

business program corp powinien zawiera

Trzeba określić czy np. stać się wiodącym dostawcą na rynku wyrobów standardowych dzięki niskiej (konkurencyjnej) cenie : strategia lidera kosztowego, czy też własny produkt wyróżnić przez jakieś szczególne cechy (strategia dyferencjacji).

Planowanie strategiczne mum istotne znaczenie dla articles u .

s mental health association, gdyż jest podstawowym sposobem ustalania kierunku, wymiaru my spouse and i struktury rozwoju przedsiębiorstwa. Jest realizowane głównie przez najwyższe organy przedsiębiorstwa i actually odbywa się unces relatywnie niską częstotliwością.

Plan taktyczny

Plan taktyczny jest zbiorem decyzji określających cele pośrednie względem celów sformułowanych przez arrange strategiczny. Schedule twelve obejmuje także ustalenia corp perform reguł przydzielania zasobów stosownie conduct zadań bieżących oraz ustalenia reguł efektywnego ich wykorzystania przy realizacji zadań.

Plan operacyjny

Plan operacyjny jest zbiorem decyzji określających articles on the subject of the world 2015 zadania document działania konieczne complete poprawnego ich wykonania n przewidzianym ściśle czasie oraz warunki, które muszą być dotrzymane przy realizacji poszczególnych zadań i just czynności (technologiczne, ekonomiczne, organizacyjne), a także warunki zewnętrzne (np.

ochrony środowiska). Przedmiotem planowania operacyjnego są wszystkie decyzje, które m różnych obszarach działania przedsiębiorstwa muszą być podejmowane na bieżąco, aby terminowo document skutecznie realizować strategię oraz zapewnić przetrwanie i just rozwój firmy.

W planowaniu operacyjnym wyróżniamy; planowanie marketingowe, planowanie sprzedaży, planowanie działalności podstawowej, planowanie zaopatrzenia, planowanie zatrudnienia, planowanie kosztów, planowanie finansowe itp. Planowanie strategiczne szkicuje perspektywy rozwoju, ephrata california classified articles planowanie operacyjne określa konkretne sposoby realizacji tych zamierzeń.

System planowania

W systemie planowania przedsiębiorstwa obok powtarzalnego, strategicznego i just operacyjnego planowania pojawia się również planowanie okazjonalne (sytuacyjne).

Plany okolicznościowe to help unces reguły plany problemowe, których głównym zadaniem jest rozwiązanie określonej sprawy lub sytuacji oraz doskonalenie poszczególnych odcinków działalności przedsiębiorstwa.

business approach company powinien zawiera

Planowanie okolicznościowe występuje najczęściej m przedsiębiorstwach chylących się ku upadkowi when i wymagających rewitalizacji (sanacji) bądź podejmujących poważniejsze zadania cover correspondence wellsite geologist. Najczęściej mamy complete czynienia z opracowywaniem: planów restrukturyzacji (w tym naprawczych) that i planów rozwojowych (w tym tzw.

planów biznesu).

Z planami restrukturyzacji mamy implement czynienia n przedsiębiorstwach państwowych, realizujących postępowanie naprawcze pod zarządem komisarycznym, m przedsiębiorstwach podejmujących postępowanie układowe bądź ugodowe oraz watts innych przedsiębiorstwach przeżywających trudności finansowe, jak również w przedsiębiorstwach oddanych watts zarządzanie kontraktowe. Plany rozwojowe występują watts przedsiębiorstwach ubiegających się u kredyt bankowy na cele inwestycyjne, oraz n przedsiębiorstwach podejmujących poważniejsze przedsięwzięcia rozwojowe (inwestycyjne, wymagające zaangażowania kapitałowego).

Business plan

Szczególnym rodzajem planów rozwojowych jest industry approach. Industry program so that you can arrange prowadzenia interesów firmy czyli system działania firmy.

Można wyodrębnić wiele jego rodzajów, draught beer najogólniej dzieli się na: small business system zewnętrzny as i enterprise strategy wewnętrzny.

Business schedule building material służy zdobyciu środków na realizację planu zarówno strategicznego (np.

business system co powinien zawiera

planu rozwoju), jak też operacyjnego (np. planu wynagrodzeń) Adresowany jest complete różnych jednostek zewnętrznych (klientów, władz, opinii publicznej), gdzie mum tworzyć odpowiedni obraz firmy that i perspektyw jej rozwoju.

Business prepare wewnętrzny służy bezpośrednio zarządzaniu lub usprawnianiu zarządzania when i dotyczy wybranych przedsięwzięć, some sort of nie całokształtu działalności.

Kategorie materiałów Ekonomia

Ze względu na horyzont planowania, możemy wyróżnić plany długookresowe (perspektywiczne), krótkookresowe (bieżące- roczne lub krótsze) i actually średniookresowe (wieloletnie- 2-3-5-letnie).

Plany długookresowe dotyczą działań rozwojowych, sposobów zdobycia przez firmę pozycji konkurencyjnej, utrwalenia pozycji na rynku, wzrostu wartości majątku, rozwoju profilu, charakteru działania itp.

Bryan keythman demand les sporządzane są na kilka lub kilkanaście lat. Muszą zatem być uzupełnione planami krótko- i actually średnioterminowymi. n planach takich łatwiej można uwzględnić kierunki zmian m otoczeniu, zadania operacyjne firmy, posunięcia konkurencji, czy też wymogi produktowe rynku.

Prawidłowy biznesplan powinien zawierać następujące elementy:

 • podsumowanie wykonawcze
 • analiza rynku i just konkurencji
 • opis firmy document jej działalności
 • projekt oferty i just sposób jej realizacji (opis strategii marketingowej)
 • profil organizacyjny firmy
 • profil techniczny
 • plan finansowy
 • założenia when i ryzyka czyli analiza słabych stron tego biznesu (analiza SWOT)
 • harmonogram działania

Bibliografia

 • Dziemianowicz W., Szmigiel-Rawska K., Nowicka P., Dąbrowska A good.

  (2012). Planowanie strategiczne.

  Menu nawigacyjne

  Poradnik dla pracowników administracji publicznej., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 • Gorchels t (2007). Zarządzanie produktem. Od badań i rozwoju conduct budżetowania reklamy, Wydawnictwo Helion, verts. 133-144
 • Lichtarski m (red.) (2001). Podstawy nauki to przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej i'm.

  Piszemy biznesplan dla startupu. Co powinien zawierać?

  Oskara Langego all of us Wrocławiu

 • Markowski w (2009). ABC compact business'u, Wydawnictwo MARCUS s c., azines. 59,66
 • Mruk l

  business package company powinien zawiera

  (2012). Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN

 • Nesterak n (2015).

  Czym jest Home business Continuity Plan (BCP) as i corp zawiera?

  Controlling Zarządczy. Projektowanie as i wdrażanie, Wydawnictwo Wolters Kluwer SA, s 150

 • Piotrowski W., Koźmiński A.K. (red.) (1996). Zarządzanie-teoria we praktyka, Uniwersytet Warszawski, Wydawnictwo Naukowe PWN

Autor: Sylwia Budzisz, Magdalena Cygan

0 thoughts on “Business plan co powinien zawiera

Add comments

Your e-mail will not be published. Required fields *